نقطه ی قوت اکثر انسان ها و سازمان ها در نحوه ی اجرای افکار و استراتژی ها آنهاست نه در شیوه ی تفکر و تدوین استراتژی ها.

جهان کنونی جهان تغییر است و همه ی ما برای موفقیت و بقا در این عصر باید هر لحظه نسبت به قبل تغییر کنیم، ببینیم، فکر کنیم

استراتژی تدوین کنیم و از همه مهمتر عمل کنیم.

حضرت سعدی در حکایت زیر،  قرن ها پیش، گویی برای این زمانه سخن گفته:

شبی در بیابان مکه از بی خوابی پای رفتنم نماند، سر بنهادم و شتربان را گفتم: دست از من بدار!

پـــــای مسکین پیاده چند رود

                        کــــــز تحمل ستوه شد بُختی

تا شــــــود جسم فربهی لاغر

                        لاغری مرده باشد از سختی

       گفت: ای برادر حرم در پیش است و حرامی در پس، اگر رفتی بردی و گر خفتی مردی!change

خوشست زیر مغیلان به ره بادیه خفت

                               شب رحیل ولی ترک جــان بباید گفت

 

 

 

ارسال یک دیدگاه