# ۸-۱۰ ۱۰-۱۲ ۱۲-۱۴ ۱۴-۱۶ ۱۶-۱۸ ۱۸-۲۰
شنبه —- —- —- —- —- —-
یکشنبه —- —- —- —- —- —-
دوشنبه —- —- —- —- اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فا اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فا
سه شنبه —- —- —- —- مدیریت منابع انسانی مدیریت بازاریابی خرید
چهارشنبه —- —- —- —- مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک
پنجشنبه —- —- —- —- —- —-